Pengobatan Dan Alhikmah Ilmu Banten
★ 60 Sahabat Nabi Muhammad SAW Reviewed by Rama Banten RB on 19:00 Rating: 4,8

★ 60 Sahabat Nabi Muhammad SAW

★ 60 Sahabat Nabi Muhammad SAW

Mempelajari dan menyelidiki sifat dan karakteristik dari Nabi muhammad SAW dan para sahabat adalah suatu bukti bahwa alquran adalah sebuah kitab yang dasyat dalam pembentukan karakter bagi umat manusia yang mau mengikutinya

Dibawah ini adalah Para Sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat berperan penting untuk menyiarkan Islam diseluruh penjuru dunia dari awal hingga akhir hayat beliau SAW.

Mush’ab bin Umair: Duta Islam Pertama & Bapak Tauhid
Salman Al Farisi: Pencari KebenaranAbu Dzar Al Ghifari : Tokoh Gerakan Hidup Sederhana
Bilal bin Rabah: Muadzin Rasullulah & Lambang Persamaan Derajat Manusia
Abdullah bin Umar: Tekun Beribadah dan Mendekatkan Diri Kepada Allah
Sa’ad bin Abi Waqqash : Singa yang Menyembunyikan Kukunya
Shuhaib bin Sinan : Abu Yahya Pedagang yang Selalu Mendapat Laba
Mu’adz bin Jabal : Cendekiawan Muslim yang Paling Tahu Mana yang Halal dan Mana yang Haram
Miqdad bin ‘Amr : Pelopor Barisan Berkuda dan Ahli Filsafat
Said bin ‘Amir : Pemilik Kebesaran di Balik Kesederhanaan
Hamzah bin Abdul Mutthalib : Singa Allah dan Panglima Syuhada
Abdullah bin Mas’ud : Yang Pertama Kali Mengumandangkan Al Quran dengan Suara Merdu
Hudzaifah Ibnul Yaman : Seteru Kemunafikan, Kawan Keterbukaan
Ammar bin Yasir : Seorang Tokoh Penghuni Surga
Ubadah bin Shamit : Tokoh yang Gigih Menentang Penyelewengan
Khabbab bin Arats: Guru Besar Dalam Berqurban
Abu ‘Ubaidah Ibnul Jarrah : Orang Kepercayaan Ummat
Utsman bin Mazh’un : Yang Pernah Mengabaikan Kesenangan Hidup Duniawi
Zaid bin Haritsah : Tak Ada Orang yang Lebih Dicintainya Daripada Rasulullah
Ja’far bin Abi Thalib: Jasmani Maupun Perangainya Mirip Rasulullah
Abdullah bin Rawahah :Yang Bersemboyan ‘Wahai Diri Jika Kau Tidak Gugur di Medan Juang Kau Tetap Akan Mati Walau di Atas Ranjang’
Khalid Ibnul Walid: Pedang Allah yang Selalu Terhunus
Qais bin Sa’ad bin ‘Ubadah: Ahli Tipu Muslihat Dari Arab
Umair bin Wahab: Jagoan Quraisy yang Terbaik
Abu Darda’: Ahli Hikmat dan Budiman
Zaid bin Al Khaththab: Rajawali Pertempuran Yamamah
Thalhah bin Ubaidillah: Pahlawan Perang Uhud
Zubair bin Awwam: Pembela Rasullulah
Khubaib bin ‘Adi: Pahlawan Syahid di Kayu Salib
Umair bin Sa’ad: Tokoh yang Tiada Duanya
Zaid bin Tsabit: Penghimpun Kitab Suci Al Qur’an
Khalid bin Sa’id bin ‘Ash: Pasukan Berani Mati Angkatan Pertama
Abu Ayyub Al Anshari: Pejuang di Waktu Senang atau Susah
Abbas bin Abdul Muthalib: Pengurus Air Minum Mekkah dan Medinah
Abu Hurairah: Otaknya Bagai Gudang di Zaman Turunnya Wahyu
Al Barra bin Malik: “Allah dan Surga “
Utbah bin Ghazwan: Lusa Tidak Ada Pejabat Mirip Saya
Tsabit bin Qais: Juru Bicara Rasulullah
Usaid bin Hudhair: Pahlawan Hari Saqifah
Abdurrahman bin Auf: Harta Selalu Datang
Abu Jabir Abdullah bin Amr bin Haram: Seseorang yang di Naungi Malaikat
Amr bin Al Jamuh: Dengan Pincangku, Ku Rebut Surga
Habib bin Zaid: Lambang Cintah Kasih dan Pengorbanan
Ubai bin Ka’ab: “Selamat, Ilmu yang Engkau Capai!”
Sa’ad bin Mu’adz: “Kebahagiaan Bagimu Wahai, Abu Umar!”
Sa’ad bin Ubadah: Pembawa Bendera Anshar
Usamah bin Zaid: Kesayangan, Putra Dari Kesayangan
Abdurrahman bin Abi Bakar: Pahlawan Sampai Akhir Hayat
Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash: Tekun Beribadat dan Bertaubat
Abu Sufyan bin Harits: Habis Gelap Terbitlah Terang
Imran bin Hushain: Menyerupai Malaikat
Salamah bin Al ‘Akwa: Pahlawan Pasukan Infanteri
Abdullah bin Zubair: Tokoh Pengejar Mati Shahid
Abdullah bin Abbas: Kyai Umat Kini
Abbad bin Bisyir: Disertai Cahaya Allah
Suheil bin ‘Amar: Kumpulan Orang Terbebas, Kumpulan Pahlawan
Abu Musa Al Asy’ari: Ikhlas, Setelah Itu yang Terjadi Terjadilah
Thufail bin ‘Amr Ad Dausi: Suatu Fitrah yang Cerdas
‘Amr bin ‘Ash: Pembebas Mesir dari Pasukan Romawi
Salim Maula Abu Hudzaifah: Sebaik-baik Pemikul Al Qur’an

Semoga bermanfa'at..
Newer post Older post Home